Vedtægter - MyGeneration

Go to content

Main menu:

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

My Generation

§ 1
Foreningens navn er My Generation.
§ 2
Foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune.
§ 3
Foreningen har til formål at dyrke og udbrede kendskabet til musikken, især i tiden omkring 50'erne, 60'rne og 70'erne.
§ 4
My Generation optager enhver som medlem (uanset bopæl) der kan opfylde betingelserne i foreningens vedtægter.
§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 6
Der afholdes en årlig generalforsamling i januar måned.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af Dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskab. Ligeledes vedtages budget for det kommende år.
4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse:
a. Valg af formand (vælges for 2 år i ulige år)
b. Valg af kasserer (vælges for 2 år i lige år)
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg hvert år)
d. Valg af suppleant (på valg hvert år)
e. Valg af revisor (på valg hvert år)
f. Valg af revisorsuppleant (på valg hvert år)
7. Eventuelt.

Ved valg til bestyrelsesposter stemmes der skriftligt såfremt der ytres ønske om det, alle andre valg foregår ved almindelig håndsoprækning.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og indkomne forslag med mindst en måneds varsel.
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, pressemand o.s.v.
§ 8
Bortset fra ændringer af foreningens vedtægter eller beslutning om ophør af foreningens virke hvor 2/3 af medlemmerne skal være fremmødt, træffes afgørelser på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed bland de fremmødte.
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig eller såfremt der forligger begæring herom fra mindst 2/3 af medlemmerne. Begæringen skal være skriftlig og indeholde de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel pr. brev til medlemmerne, og afholdes iøvrigt efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
§ 10
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter gældende regler, hvor almindelig flertal er gældende såfremt 2/3 af medlemmerne er fremmødt.
§ 11
Beslutningen om ophør af foreningens virke træffes efter de samme regler, der gælder for vedtægtsændringer.
I tilfælde af ophør skal foreningens aktiver, herunder eventuelle overskydende midler tilbydes Vordingborg kommune til et kulturelt/velgørende formål efter indstilling fra bestyrelsen.
Den siddende bestyrelse skal ved ophør fungere videre indtil alle økonomiske forhold er afklaret og opgjort.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. (fjerde) Januar 2005.
Oprindelige vedtægter vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 7. (syvende) Januar 2003.

 
Back to content | Back to main menu